Natasha

Natasha.CSharpEngine 引擎采用了 Natasha.Framework 的框架,对其进行封装、集成。


Natasha.CSharpEngine 是由:Natasha.CSharpSyntax \ Natasha.CSharpCompiler \ Natasha.Exception \ Natasha.Domain 组成。

您可以使用 Natasha.CSharpSyntax 及 Natasha.CSharpCompiler 去实现自己的功能。